Motorvoertuiglisensies/Iilayisenisi zezithuthi/Motor Vehicle Licenses
Motorvoertuiglisensies:
Die publiek moet asb. daarop let dat hul nie hernuwingskennisgewings hierdie maand gaan ontvang nie.
Lede van die publiek wie se lisensie verval kan na die verkeersdepartment kom om hul lisensie te kom hernu.
Die volgende dokumentasie word benodig;
1. Aanvaarbare identifikasie (ID of Paspoort)
2. Bewys van adres
3. Toepaslike gelde (verkeersdepartement kan geskakel word by 023 347 0959 om die korrekte gelde vas te stel.)

Iilayisenisi zezithuthi:
uWonke-wonke uyaziswa ukuba kule nyanga akazuzifumana izaziso zokuhlaziya izithuthi ze zibesendleleni. uWonke-wonke onesithuthi esiphelelwa yilayisenisi kule nyanga, angaziyela kwiCandelo leziThuthi ze ilayisenisi yakhe ihlaziywe.
Kufuneka uphathe ezincwadi zilandelayo:
1. Isazisi esigunyazisiweyo (ID okanye ipaspoti)
2. Ubungqina bedilesi
3. Intlawulo elindelekileyo (Qhagamshelana necandelo lezithuthi kwa 023 347 0959 ubuze malunga nentlawulo eyiyo nefunekayo kwisithuthi sakho)

Motor Vehicle Licenses:
The public is informed that they will not be receiving renewal notices for their vehicles this month. Member of the public whose vehicle's license is expiring this month, can go to the Traffic Department to renew the license.
The following document is needed:
1. Acceptable identification (ID or Passport)
2. Proof of address
3. Applicable fees. (Contatc the traffic department at 023 347 0959 to enquire about the correct fees for your vehicle.)

 
Kennisgewing ivm vullisverwydering / Notice about refuse removal

Neem asseblief kennis van aangehegte nuwe reëling in verband met vullisverwydering.

Please take note of attached new arrangements for refuse removal.

 
Water Conservation Measures / Waterbesparingsmaatreëls

The following are effective immediately / Die volgende maatreëls is onmiddellik van krag:

Worcester & Rawsonville: Stage/Vlak 2

De Doorns & Touwsrivier: Stage/Vlak 2B

 
Opgraderings by biblioteek / Renovations at library

Die projek sal vanaf einde Januarie 2018 tot September 2018 duur. Lees meer...

Le projekti izakuqalwa ekupheleni kuka Januwari 2018 ukuya kutsho ngo Septemba 2018. Funda nangakumbi...

The project will take place from about the end of January until September 2018. Read more...

 

 
Soek in die argiewe / Search in our archives

Indien daar dokumente is wat u nie onder die gewone hofies vind nie, gaan soek gerus in die argiewe (tans regs onder) op hierdie blad.

Ukuba kukho amaxwebhu ongawafumaniyo ezantsi kwethebhu eziqhelekileyo, yiya kwi archives (ezisezantsi kungoku nje) ezikwelixwebhu.

If there are documents you cannot find under the usual tabs, search through the archives (currently at the bottom right) on this page.

 
Oorskakeling van analoog na digitale tv-seine

Transitioning from analog to digital TV-signals.

Kennisgewing ivm gratis dekodeerders vir kwalifiserende inwoners.

Ukutshintshwa kwentshukumisa yemitha ye tv nonomathotholo wedijithali.

 
Water saving tips

From 1 September, BVM has two different stages of water conservation in place: Stage 1 for Worcester, Rawsonville and Touws River but Stage 2 for De Doorns, as the town's resources are not as ample as it should be. Whatever the stage BVM implements, it would benefit ALL of us to keep on using water wisely. All indications are that in terms of water availability, the near future will not be better than the past seasons. So: please help by saving water.

Water saving tips 1

Water saving tips 2

Water saving tips 3

 
Uploading your own water & electricity readings?

To all clients uploading their water & electricity readings, please take note of the following:

Email address: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Information needed:
Name
Account number
Readings: Water/Electricity
Date read

Thanking you in advance.

 
Contact numbers

Fire and Emergency: 023 342 2430

Fraud and Corruption: 080 348 2600

Blow the whistle

New three-digit  107 (One Zero Seven) Emergency Number - CURRENTLY ONLY FROM A TELKOM LANDLINE
 

Breede Valley Municipality is committed  to and embraces the Batho Pele principles and subscribes to the following values:

Click here to view the booklet
Read more...
 
NOTICE OF COUNCIL MEETING - 29 MAY 2018

NOTICE OF COUNCIL MEETING - 29 MAY 2018

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

This Website is best viewed with a screen resolution of 1280 x 1024 and FIREFOX, to download Mozilla Firefox go to
http://www.mozilla.com